Autorització menors piscina

Aquest divendres dia 22 de juny a les 17 h s’obrirà la piscina municipal. La normativa en vigor, obliga que els menors de 14 anys han d’accedir a les instal·lacions sota la supervisió d’un adult. Tot i això, l’ajuntament de Ribes de Freser ha aprovat una ordenança municipal que permet als menors d’edat compresos entre 12 i 14 anys accedir a la piscina sense la supervisió d’un adult, sempre que els seus pares o tutors legals signin l’autorització que ho permet.

Per aquest motiu, caldrà signar el model d’autorització i entregar-lo a les oficines de l’ajuntament de Ribes de Freser juntament amb una còpia del DNI del signatari. D’altra banda, caldrà que els menors amb autorització en duguin una còpia per accedir a les instal·lacions per si se’ls demana a l’entrada o en els controls periòdics que es realitzaran.

MODEL AUTORITZACIO ACCES PISCINA MENORS SENSE ADULT