Autorització menors piscina

Aquest divendres dia 21 de juny a les 11 h s’obrirà la piscina municipal. Us recordem que la normativa obliga que els menors de 14 anys han d’accedir a les instal·lacions sota la supervisió d’un adult. Tot i això, l’ajuntament de Ribes de Freser té aprovada una ordenança municipal que permet als menors d’edat compresos entre 12 i 14 anys accedir a la piscina sense la supervisió d’un adult, sempre que els seus pares o tutors legals signin l’autorització que ho permeti.

Per aquest motiu, caldrà signar el model d’autorització i fer-lo arribar a l’ajuntament de Ribes de Freser juntament amb una còpia del DNI del signatari preferiblement per seu electrònica (omplir la instància genèrica i adjuntar la documentació respectiva). En cas contrari, caldrà entregar la documentació a les oficines de l’ajuntament en el registre d’entrada.

D’altra banda, caldrà que els menors amb autorització en duguin una còpia per accedir a les instal·lacions per si se’ls demana a l’entrada o en els controls periòdics que es realitzaran.

MODEL AUTORITZACIO ACCES PISCINA MENORS SENSE ADULT (presencialment)

AUTORITZACIO PISCINA (seu electrònica)