Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2018 Bop: 146-0 Edicte: 6680 ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN DE RIBES DE FRESER Anunci sobre el procés de selecció d'un/a tècnic/a mig de fisioteràpia, vacant a la plantilla de personal laboral i mitjançant nomenament interí/na
Exercici: 2018 Bop: 143-0 Edicte: 6544 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació de les bases del concurs per proveir una plaça
Exercici: 2018 Bop: 132-0 Edicte: 6030 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació provisional de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2018 Bop: 130-0 Edicte: 5945 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació provisional dels expedients de modificació del pressupost 7/2018 i 8/2018
Exercici: 2018 Bop: 129-0 Edicte: 5884 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació provisional de l'Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per llicències o comprovacions d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
Exercici: 2018 Bop: 129-0 Edicte: 5867 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació de la modificació de la plantilla de personal de l'Organisme Autònom Residència per a la gent gran de Ribes de Freser
Exercici: 2018 Bop: 129-0 Edicte: 5866 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal número 4, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Exercici: 2018 Bop: 128-0 Edicte: 5846 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 127-0 Edicte: 5768 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de l'ús de la piscina municipal
Exercici: 2018 Bop: 127-0 Edicte: 5757 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'exposició del plec de clàusules i la licitació dels permisos de caça any 2018