Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2017 Bop: 165-0 Edicte: 7313 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança núm. 11, reguladora de les taxes per a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local
Exercici: 2017 Bop: 165-0 Edicte: 7312 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de les taxes per a la prestació de serveis i realització d'activitat a la zona esportiva, piscina, casal municipal de cultura, biblioteca pública i sales de l'ajuntament
Exercici: 2017 Bop: 160-0 Edicte: 7180 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de pressupost 9/2017
Exercici: 2017 Bop: 137-0 Edicte: 6075 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci sobre selecció de personal
Exercici: 2017 Bop: 137-0 Edicte: 6074 CONSORCI DE TURISME DE LA VALL DE RIBES Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 137-0 Edicte: 6073 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 137-0 Edicte: 6065 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de convocatòria per a l'elecció de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2017 Bop: 129-0 Edicte: 5724 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 128-0 Edicte: 5694 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 4 del POUP de la Vall de Ribes
Exercici: 2017 Bop: 128-0 Edicte: 5693 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'informació pública d'un expedient d'expropiació forçosa