Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2020 Bop: 199-0 Edicte: 7246 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del desplegament de les xarxes d'accès a serveis de telecomunicació de nova generació
Exercici: 2020 Bop: 194-0 Edicte: 6996 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 06/2020
Exercici: 2020 Bop: 193-0 Edicte: 7055 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball
Exercici: 2020 Bop: 191-0 Edicte: 7014 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació inicial del II Pla Igualtat de gènere de l'Ajuntament de Ribes de Freser
Exercici: 2020 Bop: 191-0 Edicte: 6993 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 187-0 Edicte: 6727 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació inicial del Projecte de reforma i reparació de la urbanització de la Plaça de Bruguera
Exercici: 2020 Bop: 187-0 Edicte: 6716 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació inicial del Projecte de millora de la reverberació acústica de la sala poliesportiva del pavelló de Ribes de Freser
Exercici: 2020 Bop: 186-0 Edicte: 6805 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal número 21, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de l'escola bressol municipal
Exercici: 2020 Bop: 178-0 Edicte: 6454 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Informació pública del "Projecte de millora de la il·luminació i l'eficiència energètica al Poliesportiu de Ribes de Freser"
Exercici: 2020 Bop: 178-0 Edicte: 6453 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Exposició pública del "Projecte per a la millora i canvi del quadre de protecció i distribució elèctric del pavelló poliesportiu"