Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2021 Bop: 195-0 Edicte: 8339 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació de la modificació de la Relació de llocs de treball
Exercici: 2021 Bop: 191-0 Edicte: 8301 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres per a l'any 2022 i successius
Exercici: 2021 Bop: 191-0 Edicte: 8295 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 08/2021 i 09/2021
Exercici: 2021 Bop: 177-0 Edicte: 7836 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança de convivència ciutadana i civisme
Exercici: 2021 Bop: 173-0 Edicte: 7739 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Contractació de personal laboral temporal i funcionari per raó de màxima urgència
Exercici: 2021 Bop: 172-0 Edicte: 7687 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Nomenament de personal funcionari
Exercici: 2021 Bop: 168-0 Edicte: 7545 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Extracte de la resolució de 27 d'agost de 2021 de l'Ajuntament de Ribes de Freser, de convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a esportistes (Convocatòria BDNS 581289)
Exercici: 2021 Bop: 164-0 Edicte: 7452 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 7/2021
Exercici: 2021 Bop: 148-0 Edicte: 6711 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Modificació de la relació de llocs de treball
Exercici: 2021 Bop: 145-0 Edicte: 6694 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Expropiació forçosa d'un bé