Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2021 Bop: 77-0 Edicte: 3263 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació de les bases i la convocatòria que han de regir el concurs oposició per a la selecció d'una plaça d'administratiu/va funcionari interí fins a la cobertura de la plaça, torn lliure amb constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2021 Bop: 77-0 Edicte: 3262 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'arquitecte tècnic o enginyer/a tècnic de l'edificació A2 mitjançant concurs oposició en règim d'interinitat i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2021 Bop: 75-0 Edicte: 3193 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Exposició pública del plec de clàusules i la licitació dels permisos de caça corresponents a la temporada 2021
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2687 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Inici de l'expedient d'expropiació forçosa d'un bé
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2450 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació inicial de l'adhesió al Consorci de les Vies Verdes de Girona i aprovació dels estatuts
Exercici: 2021 Bop: 40-0 Edicte: 1526 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla per al 2021
Exercici: 2021 Bop: 36-0 Edicte: 1331 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Modificació de la Relació de llocs de treball per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 30-0 Edicte: 1099 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció d'un peó per a la brigada municipal d'obres de l'Ajuntament de Ribes de Freser, sota la modalitat de contracte de relleu, a jornada parcial
Exercici: 2021 Bop: 30-0 Edicte: 1098 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció de personal laboral en règim de substitució per baixa de maternitat i permisos connexos d'una plaça d'administratiu/comptable i per crear una borsa de treball per cobrir mancances temporals del personal administratiu mitjançant concurs oposició
Exercici: 2021 Bop: 28-0 Edicte: 1023 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a 2021